پیوند کلاسهای ۱۸فروردین ماه ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۳۳۸

دانشجویان گرامی به نکات زیر دقت فرمایند:

1-پیوند هر کلاس 30 دقیقه قبل از شروع کلاس فعال خواهد شد.

2-برای آموزش استفاده از پرتال آموزش مجازی و دریافت فایلهای مورد نیاز به این قسمت مراجعه نمائید.

3-نحوه تولید پیوند استاندارد برای هر جلسه در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.


ینک کلاسهای الکترونیکی موسسه جهاددانشگاهی همدان: روز دوشنبه 18 فروردین ساعت 08:30

خانم جاویدانی ریاضی 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/r1801h08/
آقای رنجبر نقشه کشی مهندسی 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/na1801h08/
خانم حریریان شبکه های کامپیوتری 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/sh1801h08/
آقای توانگر احکام کسب و کار 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/ah1801h08/
خانم فتحیان سازمانهای پولی و مالی اسلامی 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/sa1801h08/
خانم عقیقی حفاظت سیستم و رله 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/he1801h08/
خانم اسلامپور طرح معماری3 - 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/tr0118h08/

خانم شهابی طرح معماری 2 - 18/01/99 ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/ta1801h08/


http://cel.jde.ir/ash0118h10/

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری خانم حریریان

18 فروردین ساعت 10:00

http://cel.jde.ir/za1801h10/

زبان تخصصی 1 خانم فتحیان

18 فروردین ساعت 10:00

http://cel.jde.ir/ma1801h10/

مباحث ویژه آقای رنجبر

18 فروردین ساعت 10:15

http://cel.jde.ir/dan1801h10/

دانش خانواده (برادران) آقای الماسی

18 فروردین ساعت 10:30

http://cel.jde.ir/dankh0118h10/

دانش خانواده (خواهران) خانم فلاح

18 فروردین ساعت 10:30

http://cel.jde.ir/rg1801h10/

ریاضی گسسته خانم جاویدانی

18 فروردین ساعت 10:30

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لینک کلاسهای مجازی ساعت 12 روز دوشنبه 18 فروردین

http://cel.jde.ir/rav1801h12/    روشهای طراحی و تولید اقای پوروخشوری 18 فروردین ساعت 12:30
http://cel.jde.ir/tar1801h10/          تاریخ اسلام استاد الماسی 18 فروردین ساعت 12:00
http://cel.jde.ir/aze1801h12/          آزمایشگاه مدار منطقی استاد رنجبر 18 فروردین ساعت 12:30
http://cel.jde.ir/en1801h12/            انقلاب اسلامی استاد اسدی 18 فروردین ساعت 12:00