پیوند کلاسهای ۱۹فروردین ماه ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۴۶

پیوند کلاس های مجازی ساعت 8 الی 12 روز سه شنبه 19 فروردین

http://cel.jde.ir/mo0119h08/       مهندسی اینترنت استاد باباخانی 19 فروردین ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/za0119h08/          زبان تخصصی 2 استاد فتحیان نسب 19 فروردین ساعت 08:30

http://cel.jde.ir/te011908/          تکنولوژی عالی بتن استاد فرنام 19 فروردین ساعت 08:30

       فیزیک 2 (الکتریسته و مغناطیس) استاد غفاری اسلام 19 فروردین ساعت 08:00 http://cel.jde.ir/fi0119h08/

                                   
 http://cel.jde.ir/ci0119h08/    سیستم های کنترل خطی ها و تجزیه تحلیل استاد میرزابیگی 19 فروردین ساعت 08:30
دینامیک استاد هوشیاری19 فروردین  ساعت 08:30 http://cel.jde.ir/di0119h08/

 

http://cel.jde.ir/ta0119h08/         تاسیسات الکتریکی استاد همدونی 19 فروردین ساعت 08:30
http://cel.jde.ir/te011908/          تولید انرژی الکتریکی و تولید نیروگاه استاد همدونی 19 فروردین ساعت 09:45
 
توسعه اقتصادی-برنامه ریزی و توسعه استاد فتحیان نسب 19 فروردین ساعت 10:00 http://cel.jde.ir/tos0119h08/

 
http://cel.jde.ir/ba0119h10/             بازار سرمایه و ابزار استاد عباسی 19 فروردین ساعت 10:00
         بازرگانی بین المللی استاد عاقلان 19 فروردین ساعت 10:00 http://cel.jde.ir/bba0119h10/        

http://cel.jde.ir/bar0119h10/             برنامه سازی سیستم استاد بهرامی نیکو 19 فروردین ساعت10:00
http://cel.jde.ir/me0119h10/       مدارهای منطقی -سیستم های دیجیتال1 استاد میرزابیگی 19 فروردین ساعت10:00

http://cel.jde.ir/taz0119h10/       طراحی زبان های برنامه سازی -برنامه سازی سیستم استاد بهرامی نیکو 19 فروردین ساعت10:00

  http://cel.jde.ir/dis0119h10/             دینامیک سازه استاد پارسائی مرام19 فروردین ساعت10:00


http://cel.jde.ir/he0119h12/  حسابداری موارد خاص- مباحث جاری در حسابداری و کنترل های داخلی و نظام استاد عباسی 19 فروردین ساعت 12

http://cel.jde.ir/azes0119h12/          آز الکترونیک صنعتی استاد همدونی 19 فروردین ساعت12:00
http://cel.jde.ir/ko0119h12/             کنترل های داخلی و نظام استاد عباسی 19 فروردین ساعت12:00

http://cel.jde.ir/bam0119h12/          بازاریابی و مدیریت بازار استاد عاقلان 19 فروردین ساعت12:00
 http://cel.jde.ir/ej0119h12/        ایجاد بانک های اطلاعاتی- پایگاه داده ها استاد باباخانی 19 فروردین ساعت12:00

 http://cel.jde.ir/azs0119h12/      آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی استاد میرزابیگی 19 فروردین ساعت12:00

 http://cel.jde.ir/akh0119h12/     اخلاق اسلامی استاد اسدی 19 فروردین ساعت12:00