پیوند کلاسهای ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۵۵

پیوندکلاسهای مجازی گروهای درسی روز شنبه 23 فروردین

http://cel.jde.ir/veb0123h08/                طرحی صفحات وب اسناد ایزدی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mas0123h8/                 ماشین آلات ساختمانتی استاد مرتضی عسگری 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mhm0123h8/                 مبانی حسابداری مدیریت استاد آزیتا بیابانگرد 23 فروردین

http://cel.jde.ir/pazhoohesha0123h8/         پژوهش عملیاتی (1) استاد خانم محمدی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/ftmemari0123h9/            فرآیند طراحی در معماری استاد رویا صادقی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mmsf0123h10/               مقاومت مصالح و سازه های فلزی استاد محمد امین تخمه چی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/sk0123h11/                 سدهای کوتاه استاد رحیم بخش 23 فروردین

http://cel.jde.ir/gc0123h13/                 گرافیک کامپیوتر استاد ویدازمانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/kc0123h13/                 کارگاه کامپیوتر استاد مریم طاهری 23 فروردین

http://cel.jde.ir/ek0123h14/                 اقتصاد2 (کلان) استاد زهره کاشفی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/etm0123h14/                انسان طبیعت معماری استاد مهسا حامیان 23 فروردین

http://cel.jde.ir/ms0123h14/                 مهندسی سیستم ها استاد حسین زندی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/shemef0123h16/             شیوه ارائه مطالب و روش پژوهش و ادائه علمی ارائه و فنی استاد میثم علی خانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/khnmdm0123h16/             خاستگاه نظریه معماری در دوران معاصر استاد معصومه خامه 23 فروردین

http://cel.jde.ir/amm0123h16/                آشنایی با معماری معاصر استاد زهرا طالبیان 23 فروردین

http://cel.jde.ir/hp0123h16/                 حسابداری پیشرفته 2 استاد حامد دهقانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/tmq0123h18/                تفسیر موضوعی قرآن استاد ابوالحسن کیهانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/me0123h8/                  ماشین های الکتریکی 1 استاد عقیقی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mt0123h8/                  مدیریت تولید استاد گلچین 23 فروردین

http://cel.jde.ir/rk0123h8/                  ریاضی 2 و ریاضی کاربردی استاد جاویدانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/rr0123h9/                  روسازی راه استاد مرتضی عسگری 23 فروردین

http://cel.jde.ir/e10123h9/                  الکترونیک 1 استاد عقیقی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/tdara0123h10/              تحقیق در عملیات 2 استاد خانم محمدی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mm0123h10/                 مدیریت مالی 2 استاد خانم گلچین 23 فروردین

http://cel.jde.ir/oh0123h10/                 اصول حسابداری 2 استاد آزیتا بیابانگرد 23 فروردین

http://cel.jde.ir/md0123h10/                 معادلات دیفرانسیل استاد شیما جاویدانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/ajs0123h11/                عناصرجزئیات ساختمانی استاد خانم اسلام پور 23 فروردین

http://cel.jde.ir/me20123h11/                ماشین های الکتریکی 2 استاد خانم عقیق 23 فروردین

http://cel.jde.ir/hm0123h11/                 حسابداری میانه استاد آقای بهرامی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mm20123h12/                مدیریت مالی استاد گلچین 23 فروردین

http://cel.jde.ir/em0123h12/                 احتمال مهندسی استاد جاویدانی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/bsqt0123h13/               بررسی سیستم ها قدرت و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 استاد همدونی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/hb0123h14/                 حقوق بازرگانی استاد توانگر 23 فروردین

http://cel.jde.ir/em0123h15/                 اقتصاد مهندسی استاد همدونی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/sd0123h15/                 سیستم دیجیتال 2 استاد آقای رنجبر 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mbr0123h16/                مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت استاد آقای بهمن زاده 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mo0123h16/                 مالیه ی عمومی استاد آقای تقدیری 23 فروردین

http://cel.jde.ir/oh10123h16/                اصول حسابداری 1 استاد خانم عباسی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/me30123h17/                ماشین های الکتریکی 3 استاد همدونی 23 فروردین

http://cel.jde.ir/evam0123h17/               انسان و محیط استاد ملکیان 23 فروردین

http://cel.jde.ir/skh0123h18/                سیستم های خرید انبارداری و توزیع استاد آقای بهمن زاده 23 فروردین

http://cel.jde.ir/mvah0123h18/               مالیاتی 2 و حسابداری مالیاتی استاد آقای دهقانی 23 فروردین