پیوند کلاسهای ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۴۷

پیوند کلاسهای درسی روز 24 فروردین ماه

http://cel.jde.ir/ma0124h8/                     محاسبات عددی استاد جاویدانی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ad0124h8/                     آز سیستم دیجیتال 2 استاد میرزابیگی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mmkhh0124h8/                  ماشین مخصوص و خطوط هوایی انتقال و تحلیل سیستم استاد همدونی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/nzm0124h8/                    نظریه زبان و ماشین خانم عسگری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mel0124h9/                    مدار الکتریکی 2 استاد میرزابیگی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/asp0124h10/                   امنیت سیستم های پایه استاد خانم عسگری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ae0124h10/                    اندیشه اسلامی 1 خانم فلاح 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ntts0124h10/                  نگهداری تعمیر و ترمیم سازه استاد پارسایی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/aeak0124h10/                  آمار و احتمالات و آمار کاربردی استاد جاویدانی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/elm0124h10/                   الکترومغناطیس استاد غقاری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ame0124h11/                   آشنایی با معماری اسلامی استاد خانم حامیان 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mm10124h11/                   مقاومت مصالح 1 استاد آقای رضاییان 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mbsb0124h11/                  مبانی کامپیوتری و برنامه سازی و برنامه نویسی استاد حریریان 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ameaf0124h11/                 آز مدارهای الکتریکی و آز فیزیک 2 استاد آقای میرزابیگی24 فروردین

http://cel.jde.ir/es0124h11/                    الکترونیک صنعتی استاد همدونی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/res0124h12/                   روش های اجرای ساختمان استاد تخمه چی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/omaf0124h12/                  اصول مهندسی آب و فاضلاب استاد خانم احمدی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mtk0124h17/                   مدیریت و تشکیلات کارگاهی استاد آقای اکبری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/by0124h17/                    بها یابی 2 استاد آقای فرهادی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ta0124h17/                    طراحی الگروتیم ها استاد خانم عسگری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/omme0124h18/                  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام استاد آقای ربانی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/rs0124h18/                    رفتار سازمانی استاد آقای بهمن زاده 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ae20124h18/                   اندیشه اسلامی 2 استاد آقای کیهانی فاضل 24 فروردین

http://cel.jde.ir/seh0124h12/                   سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد آقای دارقدسی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ak10124h12/                   آمار کاربردی1 استاد جاویدانی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/me10124h13/                   مدارهای الکتریکی 1 استاد میرزابیگی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ael0124h13/                   آز الکترونیک استاد خانم عقیقی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/hp10124h13/                   حسابداری پیشرفته 1 استاد دارقدسی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/sff0124h14/                   سازه های فولادی و فلزی استاد آقای رضاییان 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mee0124h14/                   معماری اسلامی 2 استاد آقای آذرگون 24 فروردین

http://cel.jde.ir/mn0124h14/                    مهندسی نرم افزار استاد خانم نیک سیر 24 فروردین

http://cel.jde.ir/sbm0124h14/                   سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله استاد خانم نیک نژاد 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ats0124h15/                   آز تحلیل های سیستم های قدرت استاد خانم عقیقی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/zt0124h15/                    زبان تخصصی نرم افزار استاد خانم عابدی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/sba0124h15/                   سازه های بتن آرمه 2 استاد آقای تخمه چی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/tms0124h15/                   تاسیسات مکانیکی ساختمان استاد آقای مظفری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/ekh0124h16/                   اقتصاد خرد استاد مرتضی حیدری 24 فروردین

http://cel.jde.ir/oh20124h16/                   اصول حسابرسی 2 و حسابرسی استاد رسول گرجی 24 فروردین

http://cel.jde.ir/azme0124h16/                  آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد رضا رنجبر 24 فروردین

http://cel.jde.ir/azmn0124h16/                  آزمایشگاه مهندسی نرم افزار استاد خانم نیک سیر 24 فروردین