پیوند کلاسهای ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۳۴

پیوند کلاسهای درسی روز دوشنبه 25 فروردین ماه

http://cel.jde.ir/nk0125h8/                     نقشه کشی مهندسی استاد آقای رنجبر 25 فروردین

http://cel.jde.ir/ak0125h8/                     احکام کسب و کار استا آقای توانگر 25 فروردین

http://cel.jde.ir/shc0125h8/                    شبکه های کامپیوتری استاد خانم حریریان 25 فروردین

http://cel.jde.ir/spm0125h8/                    سازمان های پولی و مالی اسلامی استاد خانم فتحیان 25 فروردین

http://cel.jde.ir/hsq0125h8/                    حفاظت سیستم های قدرت استاد خانم عقیقی 25 فروردین

http://cel.jde.ir/ro0125h8/                     ریاضی عمومی 1 و پایه استاد خانم جاویدانی 25 فروردین

http://cel.jde.ir/azshc0125h10/                 آزمایشگاه شبکه های کامپوتری استاد حریریان 25 فروردین

http://cel.jde.ir/zta0125h10/                   زبان تخصصی استاد خانم فتحیان 25 فروردین

http://cel.jde.ir/mab0125h10/                   مباحث ویژه استاد آقای رنجبر 25 فروردین

http://cel.jde.ir/rt0125h12/                    روش های طراحی و تولید صنعتی استاد آقای پوروخشوری 25 فروردین

http://cel.jde.ir/azmm0125h12/                  آزمایشگاه مدارهای منطقی و دیجیتال استاد آقای رنجبر 25 فروردین

http://cel.jde.ir/f10125h12/                    فیزیک 1 استاد خانم غفاری 25 فروردین

http://cel.jde.ir/ctrl0125h12/                  کنترل فازی استاد آقای همدونی 25 فروردین

http://cel.jde.ir/kcom0125h16/                  کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدریت استاد کامرانی 25 فروردین

http://cel.jde.ir/enq0125h14/                   انقلاب اسلامی استاد آقای الماسی 25 فروردین

http://cel.jde.ir/dkh0125h10/                    دانش خانواده (برادران) استاد آقای الماسی 25 فروردین
http://cel.jde.ir/dkha0125h10/                   دانش خانواده جمعیت خواهران استاد خانم فلاح 25 فروردین
http://cel.jde.ir/rg0125h10/                     ریاضیات گسسته استاد علیخانی 25 فروردین
http://cel.jde.ir/tes0125h12/                    تاریخ اسلام استاد آقای الماسی 25 فروردین