دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان با مدیر مسئول و خبرنگاران روزنامه همدان پیام به مناسبت چهل سالگی تاسیس جهاددانشگاهی و روز خبرنگار