دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان با مدیر مسئول و خبرنگاران روزنامه هگمتانه به مناسبت چهل سالگی تاسیس جهاددانشگاهی و روز خبرنگار