امور اداری

تعداد بازدید:۵۲۶

محمد علی تقدیری؛ مدیر امور اداری و عمومی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32533522-081        داخلی 105