برنامه ریزی

تعداد بازدید:۱۳۲۵

سید محمدمهدی حسینی کیا؛ مسئول برنامه ریزی جهاد دانشگاهی واحد همدان

 تلفن تماس:           34248595-081