درخواست رفع نقص نرم افزار در سایتها

فرم درخواست رفع نقص نرم افزار درسایت
 • 0
 • نام و نام خانوادگی مدرس :*نام کامل مدرس
  1
 • تلفن تماس :*تلفن همراه/ثابت
  2
 • دانشگاه :*تعین دانشگاه مدرس
  3
 • گروه :*گروه خود را انتخاب نمائید
  4
 • سایت :*سایت اختصاص یافته خود را وارد نمائید
  5
 • شرح مشکل موجود و راهکار رفع مشکل :*** از بیان کلی مورد پرهیز نمایئد.توضیح دقیق الزامی است.**
  6