فرم نظام پیشنهادات حوزه فناوری اطلاعات

فرم نظام پیشنهادات حوزه فناوری اطلاعات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی :*تکمیل در صورت تمایل
  1
 • تلفن تماس :*تلفن همراه/ثابت
  2
 • نوع نظر :*انتخاب نوع نظر
  3
 • شرح موضوع :*** از بیان کلی پرهیز نمایئد.توضیح دقیق الزامی است.**
  4