ریاست

تعداد بازدید:۲۵۶۳

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان