ریاست

تعداد بازدید:۱۸۲۹

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان