ریاست

تعداد بازدید:۲۹۴۳

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان