ریاست

تعداد بازدید:۲۰۷۰

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان