مرکز خدمات تخصصی طب کار

تعداد بازدید:۶۴۶۲

سرکار خانم کریمی؛ مدیر طبکار جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           34243304-081


مرکز تخصصی طب کار جهاددانشگاهی از سال 1384 به عنوان یکی از اولین مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار در استان همدان  با هدف بررسی اثرات متقابل کار ، محیط و سلامت بر یکدیگر و شناسایی ،ارزیابی، پیشگیری، کنترل،  مدیریت و درمان  بیماریها و آسیب های  ناشی  از  کار در  شاغلین و  عوارض ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور محیطی در افراد شاغل جامعه  فعالیت خود را آغاز نمود ه و این مرکز با بهره مندی از پزشک متخصص طب کار و پزشک دارای کد معاینات شاغلین و کارشناسان با تجربه با فراگیری و به کار گیری علوم پزشکی و بهداشتی، اپید میو لوژی، سم شناسی، ارگونومی، ایمنی، علوم رفتاری، مدیریت، قوانین مرتبط وانجام آموزش، پژوهش و مشاوره مسئولیت خود را در دستیابی به هدف نهایی که تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین در حرف مختلف می باشد ایفا می نمایند.

امور اجرایی و زیر ساخت ها:

· ارتقا از مطب خدمات تخصصی به مرکز خدمات تخصصی با بکار گیری پزشک متخصص طب کار

· راه اندازی ساختمان شماره 2 مرکز خدمات تخصصی

· تجهیز مرکز به دستگاه بینایی سنجی دیجیتالی

· تجهیز مرکز جدید به اتاقک اکوستیک، دستگاه شنوایی سنجی، دستگاه اسپیرومتری و ...

· راه اندازی سیستم اطلاع رسانی از طریق پیامک جهت اطلاع مرجعین از وضعیت پرونده پزشکی

اهداف:

· درمان به موقع بیماری های وابسته به کار ونیز غیر مرتبط با کارکه در حین معاینات شناسایی شود.

· آموزش بهداشت کار و بالطبع آموزش بهداشت عمومی

· ایجاد بانک اطلاعات دینامیک بر اساس Data base information

· اندازه گیری اندکس های آزمایشگاهی جهت به دست آوردن رنج پایه در استان همدان و مقایسه با سایر نقاط کشور

· ایجاد درآمد به منظور پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و همچنین سایر فعالیت های واحد

موضوع فعالیت:

· انجام آزمایشات دوره ای  ماده 92 قانون کارکارکنان و پرسنل کارخانجات، سازمانها وادارات و صدور کارت سلامت

· انجام ازمایشات سلامت شغلی رانندگان وسایل نقلیه عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و...)ورانندگان ماشینهای سنگین و کامیون و صدور کارت سلامت

· انجام معاینات بیمه شدگان و بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

· مشاوره ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارخانجات

خدمات و اقدامات ارائه شده در خصوص معاینات سلامت شغلی مرکز تخصصی طب کار در سال 93:

معاینات بدو استخدام موضوع ماده 90قانون تامین اجتماعی به منظور سنجش توانمندی جسمانی، روانی واجتماعی شاغل وبه کارگیری فرد در کار مناسب با این توانمندی انجام میگردد و با تعیین وضعیت پایه سلامت عمومی وشغلی فرد در صورت ابتلا به یک بیماری  در آینده ،در تعیین شغلی یا غیر شغلی بودن بیماری به پزشک بسیار کمک میکند که البته این مساله هنگام طرح موضوع در مراجع قانونی اهمیت پیدا میکند .

این معاینات بر اساس ماده 90قانون  تامین اجتماعی برای شاغلین الزامی بوده و اهداف این معاینات عبارت است از:

· تعیین وضعیت سلامت عمومی شاغل

· به کارگیری نیروی انسانی در کار متناسب با توتنمندی جسمی، روحی و روانی وی(Fitnessforwork)

· تهیه اطلاعات پایه در زمینه سلامت شاغل جهت بررسی های مقایسه ای بعدی در معاینات دوره ای

· تهیه و نگهداری کلیه اطلاعات پزشکی به منظور ارایه به مراجع قانونی در صورت نیاز