ستادی - آرشیو

تقدیر از پژوهشگران مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) – شعبه همدان
به مناسبت سالگرد تشکیل ایسپا انجام شد؛

تقدیر از پژوهشگران مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) – شعبه همدان

در نشست رئیس جهاددانشگاهی همدان با پرسشگران مرکز افکارسنجی ایران - شعبه همدان که به مناسبت سالگرد تشکیل این مرکز انجام گردید از فعالان حوزه ایسپا تقدیر شد.

ادامه مطلب